Organisaation eettinen toimintakulttuuri innovatiivisuutta tukemassa

Eettinen ja vastuullinen toiminta organisaatioissa – tai sen puute – näkyy arjessamme päivittäin. Esimerkiksi työhyvinvointi ja työolot eri aloilla sekä keskustelut korruptiosta ja hyväveliverkostoista ovat olleet viime aikoina esillä eri medioissa. Samalla kun organisaatioiden toiminnalta odotetaan hyviä ja eettisiä tapoja, korostetaan julkisessa keskustelussa organisaatioiden tuottavuuden ja innovaatioiden merkitystä sekä tavoittelua.  Kilpailukyky on toivottua, mutta sopivatko eettisyys ja innovatiivisuus samaan yhteyteen?

elna

Tutkimuksen (Riivari 2016) perusteella eettisessä organisaatiossa on hyvät edellytykset innovoinnille. Työyhteisön eettiset, hyvät ja oikeat, toimintatavat edistävät erityisesti innovatiivista käyttäytymistä työyhteisössä sekä organisaation toimintaprosessien uudistamista. Tutkimuksessa tarkastelin kahdeksasta organisaation eettisestä hyveestä (sääntöjen selkeys, johdon ja esimiesten esimerkillisyys, toteutettavuus, organisaation tuki, läpinäkyvyys, keskustelevuus, toiminnan seuraukset) koostuvaa eettistä organisaatiokulttuuria ja sen yhteyttä organisaation innovatiivisuuteen. Innovatiivisuudella viittaan organisaation kykyyn tuottaa uusia ideoita ja avauksia, jotka voivat johtaa uusiin innovaatioihin, esimerkiksi tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin. Tutkimus toteutettiin eri tutkimusmenetelmiä yhdistäen suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatioissa.

Etenkin ylimmän johdon ja esimiesten esimerkillisyys eettisissä toimintatavoissa on yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen: johdon eettinen, hyvä ja oikea toiminta, selittää organisaation innovaatiokyvystä noin kolmasosan

Tutkimus osoitti, että organisaation eettisistä hyveistä etenkin ylimmän johdon ja esimiesten esimerkillisyys eettisissä toimintatavoissa on yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen: johdon eettinen, hyvä ja oikea toiminta, selittää organisaation innovaatiokyvystä noin kolmasosan. Organisaation johdon ja esimiesten eettinen toiminta, eli sanojen ja tekojen yhdenmukaisuus, luotettavuus, rehellisyys sekä hyvänä esimerkkinä toimiminen, edisti tutkittujen organisaatioiden työntekijöiden kykyä innovoida.

thought-2123971__480

Eettisten toimintatapojen näkökulmasta on lisäksi tärkeää, että organisaatiossa on riittävästi aikaa ja muita resursseja, keskustelufoorumeja, viestintä- ja palautekanavia sekä luottamusta organisaation jäsenten välillä, jotta työtehtävät on mahdollista hoitaa hyvin ja oikein. Näillä toimilla voidaan myös edistää organisaation kykyä innovoida ja luoda uutta.

Tutkimukseni perusteella voidaan esittää, että kiinnittämällä huomiota työyhteisön eettisiin toimintatapoihin voidaan edistää koko henkilöstön kykyä innovoida, mikä puolestaan voi johtaa uusiin innovaatioihin. Tutkimus kannustaa organisaatioita ja niiden johtoa pohtimaan, miten eettiset periaatteet huomioidaan ja vastuullisia toimintatapoja kehitetään omassa työyhteisössä. Tutkimustulosten valossa tähän kannattaa panostaa etenkin silloin, kun organisaation tavoitteena on kehittää uutta ja innovoida.

Katso tiedote väitöskirjasta videona: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hallinto/viestinta/vaitosvideot/vaitosvideot-2016/elina-riivari

Tutustu väitöskirjaan (pdf): https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49727

Riivari, E. 2016. Virtues for innovativeness: A Mixed Methods Study of Ethical Organisational Culture and Organisational Innovativeness (Innovatiivisuuden hyveet: Monimenetelmällinen tutkimus eettisestä organisaatiokulttuurista ja organisaation innovatiivisuudesta). Jyväskylä Studies in Business and Economics 168. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Väitöskirja on saatavilla JYX-portaalissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6630-0.

Tekstin kirjoittaja Elina Riivari työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s