Tutkimushanke

kansikuvakuvaAikamme työelämälle on tyypillistä työntekijöiden ja tiimien itsenäisen työskentelyn, vastuun ja vapauden lisääminen organisaatioissa. Itseohjautuvuus tukee parhaimmillaan organisaatiossa toimivien työntekijöiden luovuutta, mutta pahimmillaan se kuormittaa työtä.

Luovuutta mahdollistavat itseohjautuvuuteen pohjautuvat ratkaisut eivät piile johtamattomuudessa tai hierarkiattomuudessa, vaan työpaikkojen vastuullisessa, työntekijälähtöisessä ja valmentavassa johtamiskulttuurissa. Johtaminen nykyajan työelämässä ei ole menettämässä merkitystään, vaan sen uudet muodot edistävät vastuullisesti sekä yksilöiden hyvinvointia että organisaatioiden kilpailukykyä.

Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä -kokoomateos on ilmestynyt!

Teos tuo esille viimeaikaiseen tutkimukseen ja hyväksi havaittuihin käytäntöihin perustuen, mitä vastuullinen johtajuus organisaatioissa tarkoittaa. Kirjassa osoitetaan, miten itseohjautuvuuden tukeminen oikealla tavalla edistää työntekijöiden luovaa toimintaa ja poistaa riskin liiallisen kuormituksen ja laiminlyödyksi tulemisen kokemuksesta.

Teos soveltuu oppimateriaaliksi kauppatieteiden, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä organisaatiotutkimuksen ja -käyttäytymisen opintoihin. Se on hyödyllistä luettavaa myös johtajille, työelämän kehittäjille, esimiehille ja tutkijoille.

Jyväskylän yliopiston tiedote: Sie­dä­tys­tä joh­ta­mi­sal­ler­gi­aan! – uusi teos työ­elä­män tar­pei­siin

Radio Suomi Jyväskylä: Itseohjautuvuus ei saa työntää työntekijää tuuliajolle

Kirjailijahaastattelu Helsingin Kirjamessuilla 26.10.2019

 

HeRMo – Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana -tutkimus- ja kehittämishanke 2018 – 2020

hermoprofiilikuvaKilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen vaativat sekä uutta osaamista että uusia osaamisalueita. Talouskehityksen painopisteiksi ovat nousseet koulutus, tutkimus, luovuus ja innovatiivisuus – sekä tieto-, taito- ja osaamisvaatimusten nopea muuttuminen. Toimintaympäristön muutoksen seurauksena myös organisaatioissa toteutettava henkilöstöjohtaminen on jatkuvassa muutoksessa.

Tässä HeRMo- tutkimus- ja kehittämis-hankkeessa tarkastellaan: 1) Kuinka suomalaiselle talouselämälle keskeisissä kasvuyrityksissä pystyttäisiin järjestämään samanaikaisesti joustava ja eettinen henkilöstöjohtaminen? 2) Millaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt ja rakenteet tukevat luovaa toimintaa työssä? Vaikka tutkimuksen tarve on ilmeinen suomalaisen työelämän kehittämiseksi, talouden ja yritysten markkina-arvon parantamiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ei aiheesta ole aikaisempaa empiiristä tutkimusta.

Hankkeen lähestymistapa on etnografinen tapaustutkimus, ja se hyödyntää monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa. Aineistoa kerätään haastattelemalla, havainnoimalla ja kyselylomakkeella. hanke tuottaa lisää ymmärrystä eettisestä henkilöstöjohtamisesta luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä. Löydöksiä voidaan hyödyntää organisaatio- ja luovuustutkimuksen kentällä sekä käytännön kehittämistyössä ja ammattilaisten hyvinvoinnin tukena paitsi hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä, myös laajemmin työelämässä. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 29.2.2020 mennessä.

IMG_4795_preview.jpeg
Hankkeen tutkijat (kuva: Jukka Jaatinen)

HeRMo –tutkimus- ja kehittämishanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Kauppakorkeakoulun yhteistyössä ja siihen osallistuu yhteensä viisi suomalaista eri toimialojen kasvuyritystä. Työsuojelurahasto rahoittaa hanketta.

www-sivujen valokuvat: Jukka Jaatinen

www-sivujen ulkoasu: Soila Lemmetty & Karoliina Vaararinne

Hankkeen logot: Minja Revonkorpi